Pravidla internetového obchodu

 

Pravidla internetového obchodu

 

 

Obsah

I. Definice

II. Všeobecná ustanovení

III. Zásady používání Internetového obchodu

IV. Postup uzavření smlouvy o prodeji

V. Dodávka

VI. Ceny a platební metody

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

VIII. Reklamace týkající se zboží

IX. Záruka při prodeji zboží v obchodě

X. Dodatečná záruka při prodeji zboží v Obchodě

XI. Reklamace v rámci poskytování služeb elektronickou cestou

XII. Mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a uplatňování nároků

XIII. Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

 


I. Definice

Pojmy použité v Pravidlech znamenají:

1. Klient – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, jejíž zvláštní předpisy přiznávají právní subjektivitu, která provádí objednávku v rámci Obchodu;

2. Spotřebitel – v souladu s čl. 221 občanského zákoníku znamená fyzickou osobu provádějící s podnikatelem právní úkony nespojené přímo s její živnostenskou nebo profesní činností;

3. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 (ucelený text: Sb. zák. z r. 2017, částka 459 se změnami);

4. Pravidla – tato Pravidla stanovující všeobecné prodejní podmínky a zásady poskytování služeb elektronickou cestou v rámci internetového obchodu Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia;

5. Internetový obchod (Obchod) – webový servis dostupný na adrese www.eurofrance.pl, jehož prostřednictvím klient může podávat objednávky;

6. Zboží – výrobky představované v Internetovém obchodě;

7. Smlouva o prodeji – smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku, uzavřená mezi Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia a klientem, prostřednictvím webového servisu Obchodu;

8. Zákon o právech spotřebitele – zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (ucelený text: Sb. zák. z r. 2017, částka 683 se změnami);

9. Zákon o poskytování služeb elektronickou cestou – zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (ucelený text: Sb. zák. z r. 2017, částka 1219 se změnami);

10. Objednávka – právní jednání klienta, směřující přímo k uzavření smlouvy o prodeji, stanovující zejména druh a počet zboží.

11. Prodávající – F.H.U. EUROFRANCE S.C. Marcin Bednarczyk, Konrad Kruczek, Ks. Brzóski 127, 43-305, Bielsko-Biała, DIČ: 9372219834, IČ: 072195068.

II. Všeobecná ustanovení

1. Tato Pravidla stanovují zásady používání Internetového obchodu dostupného na adrese www.eurofrance.pl.

2. Tato Pravidla jsou pravidla, která jsou zmíněna v čl. 8 zákona o poskytování služeb elektronickou cestou.

3. Internetový obchod Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia, fungující na adrese www.eurofrance.pl, provozuje F.H.U. EUROFRANCE S.C. Marcin Bednarczyk, Konrad Kruczek, Ks. Brzóski 127, 43-305, Bielsko-Biała, DIČ: 9372219834, IČ: 072195068. Živnostenská činnost je zapsána v Centrální evidenci a informaci o živnostenské činnosti (CEIDG), kterou vede ministr příslušný pro podnikání.

4. Tato Pravidla stanovují zejména:

– zásady provedení registrace a používání účtu v rámci Internetového obchodu;

– podmínky a zásady podávání objednávek elektronickou cestou v rámci Internetového obchodu;

– zásady uzavírání smluv o prodeji s využitím služeb poskytovaných v rámci Internetového obchodu.

5. Internetový obchod lze používat pod podmínkou, že teleinformační systém používaný klientem splňuje minimální technické podmínky: Internet Explorer ve verzi 8.0 nebo vyšší se zapnutou podporou JavaScript a Cookies nebo Mozilla Firefox ve verzi 3.0 nebo vyšší se zapnutou podporou JavaScript a Cookies, Google Chrome ve verzi 10 nebo vyšší se zapnutou podporou JavaScript a Cookies,

6. Pokud chce klient používat Internetový obchod, musí ve vlastní režii získat přístup k počítačové stanici nebo koncovému zařízení s přístupem k internetu.

7. V souladu se závaznými právními předpisy si obchod Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia vyhrazuje možnost omezení poskytování služeb prostřednictvím Internetového obchodu pro osoby, které ukončily 18 let. V takovém případě budou potenciální klienti informováni o výše uvedeném.

8. Klienti mohou získat přístup k těmto Pravidlům kdykoli pomocí odkazu umístěného na hlavní stránce servisu www.eurofrance.pl a také si jej stáhnout a vytisknout.

III. Zásady používání Internetového obchodu

1. Registrace v rámci Internetového obchodu je volitelná. Klient může podat objednávku bez provedení registrace v obchodě, po seznámení se s těmito Pravidly a jejich akceptaci.

Registrace se provádí vyplněním a akceptací registračního formuláře, zpřístupněného na jedné ze stránek Obchodu.

Podmínkou registrace je udělení souhlasu s Pravidly a uvedení osobních údajů označených jako povinné.

Internetový obchod Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia může klientovi zrušit právo na používání Internetového obchodu a také mu může úplně nebo částečně omezit přístup ke zdrojům Internetového obchodu, s okamžitou účinností, v případě porušení klientem Pravidel, a zejména, když klient:

– uvedl při registraci v Internetovém obchodě nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje, uvádějící v omyl nebo porušující práva třetích osob,

– dopustil se prostřednictvím Internetového obchodu porušení osobních statků třetích osob, zejména jiných klientů Internetového obchodu,

– dopustí se jiného chování, které obchod Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia uzná za chování v rozporu se závaznými právními předpisy nebo obecnými zásadami používání internetové sítě nebo porušující dobrou pověst obchodu Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia.

Osoba, které bylo odňato právo na používání Internetového obchodu, se nesmí znovu registrovat bez předchozího souhlasu obchodu Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia.

2. Pro zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovanými v rámci servisu službami Internetový obchod přijímá technická a organizační opatření přiměřená stupni ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření pro zabránění získávání a úpravě neoprávněnými osobami osobních údajů zasílaných v internetu.

3. Klient je povinen zejména:

– používat Internetový obchod v souladu s právními předpisy závaznými na území Polska, ustanoveními Pravidel a také se všeobecnými zásadami používání internetové sítě.

– neposkytovat a nepředávat obsah zakázaný právními předpisy, např. obsah propagující násilí, hanobící nebo porušující osobní dobro a jiná práva třetích osob,

– používání Internetového obchodu způsobem neporušujícím jeho fungování, zejména použitím stanoveného softwaru nebo hardwaru,

– neprovádět činnosti, jako jsou rozesílání nebo zveřejňování v rámci Internetového obchodu neobjednané obchodní informace (spam),

– používat Internetový obchod způsobem neobtěžujícím jiné klienty a obchod Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia,

– používat veškerý obsah zveřejněný v rámci Internetového obchodu pouze v rámci vlastního použití.

 

IV. Postup uzavření smlouvy o prodeji

1. Za účelem uzavření smlouvy o prodeji prostřednictvím Internetového obchodu vstupte na webové stránky www.eurofrance.pl a vyberte zboží s provedením dalších technických úkonů podle zobrazovaných zpráv a informací dostupných na stránkách.

2. Zboží vyberte tak, že jej přidáte do košíku.

3. Během podávání objednávky – do okamžiku stisknutí tlačítka potvrzujícího podání objednávky – můžete provést opravu údajů a vybraného zboží. Abyste to provedli, dodržujte zobrazované zprávy a informace dostupné na stránkách.

4. Po uvedení všech nezbytných údajů vyžadovaných Internetovým obchodem se zobrazí shrnutí podané objednávky. Shrnutí podané objednávky bude obsahovat mj. popis vybraného zboží nebo služeb, celkovou cenu a všechny jiné náklady.

5. Abyste mohli objednávku odeslat, odsouhlaste obsah Pravidel, uvedení osobních údajů je povinné, a stiskněte tlačítko potvrzující podání objednávky.

6. Informace o zboží uvedené na webových stránkách Internetového obchodu představují nabídku ve smyslu čl. 66 občanského zákoníku. Odesláním objednávky vyjadřujete vůli uzavření s obchodem Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia smlouvy o prodeji, v souladu s ustanoveními Pravidel. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení vaší objednávky do počítačového systému Internetového obchodu, pod podmínkou shody objednávky s Pravidly. Po uzavření smlouvy klient dostane e-mailovou zprávu obsahující potvrzení všech důležitých částí objednávky.

7. Smlouvu o prodeji lze uzavřít v jazyce polském a francouzském, s obsahem shodným s Pravidly.

8. Přístup k těmto Pravidlům můžete získat kdykoli prostřednictvím odkazu umístěného na hlavní stránce servisu www.eurofrance.pl a stáhnout si jej a vytisknout.

Zaznamenání, zabezpečení a zpřístupnění údajů objednávky a všeobecných podmínek (pravidla prodeje) se zasílá elektronickou poštou. Dřívější objednávky můžete vidět v rámci účtu po přihlášení.

V. Dodávka

1. Dodávka zboží je omezena na Rakousko, Belgii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Řecko, Španělsko, Nizozemsko, Chorvatsko, Irsko, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Norsko, Portugalsko, Českou republiku, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Švédsko, Maďarsko, Itálii, Sjednocené království a provádí se na adresu uvedenou klientem při podání objednávky.

2. Dodávka objednaného zboží se provádí prostřednictvím:

– kurýrní firmy

– balíkomatů

Existuje možnost osobního převzetí objednaného zboží v našem obchodě: F.H.U. EuroFrance s.c. Marcin Bednarczyk, Konrad Kruczek, al. Gen. W. Andersa 43, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko, vjezd přes čerpací stanici STATOIL.

Dodací náklady byly uvedeny na adrese: http://www.eurofrance.pl/pl/i/Platnosc-i-dostawa/28. Kromě toho budou dodací náklady uvedeny při podávání objednávky.

3. Termín realizace dodávky byl uveden na adrese: http://www.eurofrance.pl/pl/i/Platnosc-i-dostawa/28 a počítá se ode dne zaslání klientem objednávky.

4. Poškození zboží vzniklé při dodávce.

V případě spotřebitelského nákupu na dálku nás obchod vždy nese riziko náhodného poškození nebo ztráty zboží během přepravy. Pokud bude zboží dodáno se zřejmým poškozením vzniklým během přepravy, prosíme o co nejrychlejší nahlášení takové vady u přepravce a kontaktování nás. Prodlení s hlášením takové reklamace nebo neoznámení nemá žádné následky pro vaše zákonné nároky a jejich uspokojení, zejména pro vaše nároky z titulu zákonného ručení za vady (bod VIII Pravidel). Rychlé nahlášení zjištěného poškození, vzniklého během přepravy nám pomáhá uplatňovat naše vlastní nároky vůči přepravci nebo pojistiteli přepravy.

VI. Ceny a platební metody

1. Ceny zboží jsou uváděny v polských zlotých (PLN) a obsahují příslušnou daň DPH.

2. Klient má možnost uhradit cenu:

– převodem

– platbou v systému PayPal

– expresním bankovním převodem

– platební kartou

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Platební karta je zatížena v okamžiku podání objednávky v obchodě.

Pokud vznikne nutnost vrácení prostředků za transakci provedenou klientem platební kartou, prodávající vrátí částku na bankovní účet přiřazený platební kartě objednatele.

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

Týká se klienta, který je spotřebitelem

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení jakékoli příčiny. Termín pro odstoupení od smlouvy zaniká po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy jste získali věc nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a uvedená vámi získala věc.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, informujte nás (F.H.U. Eurofrance S.C. M.Bednarczyk, K.Kruczek, ul. Ks. Brzóski 127, 43-305 Bielsko-Biała, sklep@eurofrance.pl, Telefon: 334885074) o svém rozhodnutí ve věci odstoupení od této smlouvy formou jednoznačného prohlášení (například dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, avšak není to povinné.

Pro zachování termínu pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste zaslali informaci o uplatnění vám příslušejícího práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím termínu pro odstoupení od smlouvy.

Následky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vám vracíme všechny platby obdržené od vás, včetně nákladů na doručení věci (s výjimkou dalších nákladů vyplývajících z vámi vybraného způsobu dodání jiného než námi nabízený nejlevnější obvyklý způsob dodání věci), ihned, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, ve kterém jsme byli informováni o vašem rozhodnutí ve věci práva na odstoupení od této smlouvy. Platby vrátíme s použitím stejného způsobu platby, jaký jste použili při původní transakci, ledaže jste výslovně souhlasili s jiným způsobem vrácení platby. V případě vrácení částky platby nehradíte žádné poplatky spojené s tímto vrácením. S vrácením platby se můžeme zdržet do doby obdržení věci nebo do okamžiku dodání nám dokladu o jejím odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Věc nám zašlete nebo předejte na adresu EuroFrance Konrad Kruszeniuk, Al.Gen.W.Andersa 43, 43-300 Bielsko-Biała, ihned, a vždy nejpozději do 14 dnů ode dne, ve kterém jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Termín je zachován, pokud odešlete věc před uplynutím termínu 14 dnů. Pokud jste vybrali způsob dodání věci jiný než námi nabízený nejlevnější obvyklý způsob dodání věci, nejsme povinni vám vrátit vámi vynaložené dodatečné náklady. Vracíme pouze námi nabízený nejlevnější obvyklý způsob dodání věci. Vy hradíte pouze přímé náklady na vrácení věci. Pokud vám byla věc dodána na místo, kde jste bydleli v okamžiku uzavření smlouvy, jsme povinni odebrat věc na své náklady, protože s ohledem na charakter věci nelze věc odeslat obvyklým způsobem poštou (v souladu s čl. 33 a 34 odst. 2 a odst. 3 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (ucelený text: Sb. zák. z r. 2017, částka 683 se změnami).

VZOR FORMULÁŘE PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář vyplňte a odešlete pouze v případě úmyslu odstoupení od smlouvy)

– Adresát F.H.U. Eurofrance S.C. M.Bednarczyk, K.Kruczek, ul. Ks. Brzóski 127, 43-305 Bielsko-Biała, sklep@eurofrance.pl, Telefon: 334885074

– Já/My(*) tímto informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od smlouvy o prodeji následujících věcí(*) dodací smlouvy následujících věcí(*) smlouvy o dílo spočívajícím v provedení následujících věcí(*)/poskytnutí následující služby(*)

– Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)

– Jméno a příjmení spotřebitele(spotřebitelů)

– Adresa spotřebitele(spotřebitelů)

– Podpis spotřebitele(spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zaslán v papírové verzi)

– Datum

(*) Nehodící se škrtnout.

 

VIII. Reklamace týkající se zboží

Týká se klienta, který je spotřebitelem:

Jsme zavázání dodat zboží bez vad. Platí zákonné právo odpovědnosti za vady prodané věci (ručení za vady) v rozsahu stanoveném v čl. 556 a čl. 5561–5563 a dalších občanského zákoníku.

Reklamace můžete podávat:

– písemně na adresu: F.H.U. EUROFRANCE S.C. Marcin Bednarczyk, Konrad Kruczek, Ks.Brzóski, 43-305, Bielsko-Biała.

– prostřednictvím elektronické pošty na adresu: sklep@eurofrance.pl.

V případě uplatňování nároků z titulu ručení – pokud to uznáme za nezbytné pro vyřízení reklamace, jste povinni dodat na naše náklady vadné zboží na výše uvedenou poštovní adresu. Pokud by vzhledem ke druhu zboží nebo způsobu jeho namontování bylo dodání zboží příliš ztíženo, jste povinni nám jej zpřístupnit na místě, kde se nachází. Zavazujeme zaujmout stanovisko k reklamaci ihned, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání.

Odpovídáme z titulu ručení, pokud fyzická vada bude zjištěna před uplynutím dvou let ode dne vydání vám zboží. V případě, že předmětem prodeje je používaná movitá věc, činí odpovědnost z titulu ručení jeden rok od okamžiku jejího vydání.

V podávané reklamaci doporučujeme (1) uvést informace o předmětu reklamace, zejména druh a datu vzniku vady; (2) určení žádosti týkající se způsobu odstranění vady (výměna zboží za nové, oprava zboží, snížení ceny, odstoupení od smlouvy – pokud je vada důležitá); a (3) uvedení kontaktních údajů osoby podávající reklamaci – usnadní to a urychlí vyřízení reklamace obchodem. Pokyny uvedené v předchozí větě mají formu pouze nezávazných pokynů a nijak neovlivňují účinnost reklamací podaných s neuvedením doporučených informací.

Týká se klienta, který není zároveň spotřebitelem:

V případě smlouvy o prodeji uzavírané s klientem, který není zároveň spotřebitelem, na základě čl. 558 § 1 občanského zákoníku, je odpovědnost internetové obchodu z titulu ručení za vady zboží vyloučená. Toto vyloučení je neúčinné v případě, že záměrně zamlčíme vady.

IX. Záruka při prodeji zboží v obchodě

Obchod Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia není výrobcem zboží, avšak na veškeré zboží dostupné v obchodě se vztahuje záruka Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia jako prodejce. Obchod Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia nese odpovědnost z titulu záruky na prodané zboží podle podmínek a po dobu uvedené v záručním listu přiloženém ke zboží.

Výrobce může nést nezávislou odpovědnost z titulu záruky na prodané zboží podle podmínek a po dobu uvedené v záručním listu vydaném výrobcem. Pokud záruční list výrobce předpokládá takovou možnost, může klient také nahlašovat své nároky v rámci záruky přímo autorizovanému servisu, jehož adresa je uvedena v záručním listu.

Veškeré zboží dostupné v obchodě podléhá nezávislé odpovědnosti obchodu Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia na základě zákonných předpisů o ručení za vady. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje oprávnění klienta vyplývající z předpisů o ručení za vady prodané věci. Dvě výše uvedené věty se netýkají smlouvy o prodeji uzavírané s klientem, který není zároveň spotřebitelem, podle čl. 558 § 1 občanského zákoníku se odpovědnost internetového obchodu z titulu ručení za vady zboží vylučuje.

X. Dodatečná záruka při prodeji zboží v Obchodě

 1. Nezávisle na výše uvedené záruce předpokládané v bodě IX Pravidel (podle podmínek poskytnutých výrobcem zboží) prodávající poskytuje klientovi záruku na všechno prodávané zboží, zajišťuje náležité fungování nabízeného zboží pod podmínkou jeho používání v souladu s určením a podmínkami provozu stanovenými v dokumentaci vyhotovené výrobcem zboží.
 2. Záruční nároky vůči prodávajícímu mohou podávat pouze klienti, kteří koupili zboží přímo od prodávajícího.
 3. Prodávající poskytuje klientovi záruku v délce 6 (šesti) měsíců, která se počítá od data prodeje zboží.
 4. Prodávající poskytuje klientovi záruku na výše uvedenou dobu, na základě paragonu nebo faktury potvrzující prodej zboží.
 5. V záruční době je prodávající povinen zdarma dodávat náhradní díly zboží nebo opravit vadné zboží. Pokud prodávající uzná, že oprava zboží není možná nebo náklady na opravu zboží jsou neúměrně vysoké vůči aktuálně platné ceně nového zboží, se prodávající zavazuje vyměnit zboží za zboží bez vad.
 6. Z titulu záruky nepřísluší klientům ani třetím osobám vůči prodávajícímu nároky na odškodnění za jakékoli škody vzniklé v následku poruchy zboží. Na základě předmětné záruky je prodávající povinen pouze dodat náhradní díly nebo opravit anebo vyměnit zboží za zboží bez vad, v souladu s podmínkami této záruky.
 7. Prodávající nese odpovědnost vůči klientovi pouze za fyzické vady vzniklé z příčin tkvících v prodaném zboží. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z jiných příčin, a především vzniklé z: veškerého poškození vzniklého po namontování/nainstalování zboží; mechanického, tepelného, chemického poškození, zalití, nadměrného znečištění; namontování a používání zboží v rozporu s jeho určením stanoveným v dokumentaci přiloženém výrobcem zboží; použití zboží v rozporu s jeho vlastnostmi a určením; nesprávné montáže a údržby zboží; poškození zboží vzniklého v následku používání neoriginálních nebo neshodných s pokyny výrobce dílů, příslušenství a materiálů; poškození vzniklého v následku atmosférických vlivů, elektromagnetického rušení, vyšší síly; vadného fungování jiných instalací a/nebo zařízení majících vliv na fungování zboží.
 8. Záruka se nevztahuje na díly podléhající normálnímu, přirozenému opotřebení a na díly a provozní materiály, jako jsou: filtry, žárovky, pojistky, řemeny, maziva, oleje.
 9. Klient ztratí nároky z titulu záruky na zboží, pokud se zjistí: jakékoli úpravy zboží klientem nebo třetí osobou; svépomocný zásah do zboží klientem nebo třetí osobou; veškeré pokusy o opravu zboží prováděné klientem nebo třetí osobou; nedodržení povinnosti provádění pravidelných servisních prohlídek zboží, pokud je vyžaduje výrobce. Zjištění prodávajícím příčiny určené výše je základem pro neuznání záruční reklamace zboží. V případě neuznání záruční reklamace bude reklamované zboží vráceno reklamujícímu klientovi na jeho písemnou žádost pod podmínkou předchozího uhrazen klientem nákladů na zaslání zboží „ze“ sídla prodávajícího. Zboží, uvedené ve větě výše, nepřevzaté do 60 dnů bude automaticky zužitkováno.
 10. Základem pro převzetí záruční reklamace k vyřízení je celkové splnění následujících podmínek: 1) reklamačního formuláře zaslaného klientem písemně nebo e-mailem obsahujícího: název zboží, datum nákupu, podrobný popis vady nebo poškození společně s dalšími informacemi o vzniku vady nebo poškození zboží, fotografie vadného nebo poškozeného zboží; 2) přiložení faktury nebo paragonu z nákupu reklamovaného zboží; 3) dodání zboží poštou nebo kurýrem do sídla prodávajícího.
 11. Vady nebo poškození zboží zjištěné v záruční době se musí nahlásit prodávajícímu ihned, ale v nepřekročitelném termínu 3 dnů ode dne jejich zjištění.
 12. Prodávající se zavazuje vykonat záruční servis v termínu 30 dnů počítáno ode dne nahlášení záruční reklamace a dodání zboží do sídla prodávajícího.
 13. Záruční službu v rámci poskytnuté záruky předchází prohlídka vzniklé vady nebo poškození. Účelem prohlídky je zjištění druhu nebo příčiny vady nebo poškození a určení, zda se na eventuální opravu nebo výměnu zboží vztahuje tato záruka. Prohlídku provádí samostatně prodávající pouze v sídle prodávajícího.
 14. Uznání záručních nároků klienta bude totožné s opravou zboží nebo výměnou zboží za zboží bez vad a dodacích nákladů uhrazených klientem.
 15. Riziko zabalení a dodání zboží do sídla prodávajícího jde na vrub klienta, prodávající nenese žádnou odpovědnost z tohoto titulu. Prodávající neodpovídá za zničení nebo poškození zboží během přepravy do sídla prodávajícího, především vyplývající z nesprávného zabalení nebo zabezpečení zboží klientem.
 16. Pouze prodávající sám rozhoduje o odůvodněnosti nahlášení záruční reklamace a o výběru způsobu realizace uznaných záručních nároků.
 17. Všechno vyměněné vadné zboží přechází do vlastnictví prodávajícího.
 18. Pokud prodávající zjistí, že zboží je funkční nebo na vzniklou vadu nebo poškození zboží se nevztahuje tato záruka, má právo naúčtovat klientovi náklady na prohlídku zboží, provedení odborného posouzení (posudku) zboží a veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s prováděnou záruční procedurou.
 19. Podle čl. 558 § 1 občanského zákoníku je odpovědnost prodávajícího z titulu ručení za vady zboží vyloučena. Toto vyloučení se nepoužije pro klienty, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu občanského zákoníku.
 20. Ve věcech neupravených těmito pravidly se použijí předpisy občanského zákoníku.

XI. Reklamace v rámci poskytování služeb elektronickou cestou

1. Obchod Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia provádí opatření za účelem zajištění plně správného fungování Internetového obchodu, který vyplývá z aktuálních technických znalostí, a zavazuje se odstranit v přiměřeném termínu veškeré nesrovnalosti nahlášené klienty.

2. Klient nám může oznámit veškeré nesrovnalosti nebo přestávky ve fungování servisu Internetového obchodu. Nesrovnalosti spojené s fungováním obchodu nahlašujte elektronickou cestou na adresu: sklep@eurofrance.pl.

3. V případě reklamace týkající se nesrovnalostí spojených s fungováním servisu Internetového obchodu uveďte druh a datum vzniku nesrovnalosti.

4. Zavazujeme se vyjádřit k reklamaci ihned, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání.

XII. Mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a uplatňování nároků

1. Informujeme, že existují možnosti použití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a uplatňování nároků. Jejich použití je dobrovolné a může být použito pouze tehdy, když obě strany sporu s tím budou souhlasit.
– Spotřebitel se může obrátit s návrhem na zahájení řízení ve věci mimosoudního vyřešení spotřebitelských sporů týkajících se uzavřené smlouvy o prodeji na Obchodní inspekci, v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o Obchodní inspekci (ucelený text: Sb. zák. z r. 2017., částka 1063 se změnami).
– Spotřebitel může také podat návrh o projednání sporu týkajícího se uzavřené smlouvy o prodeji stálým smírčím soudem působícím při příslušném vojvodském inspektorátu Obchodní inspekce, v souladu s čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o Obchodní inspekci (ucelený text: Sb. zák. z r. 2017, částka 1063 se změnami).
– Evropská komice zpřístupňuje také platformu pro internetové řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli (platforma ODR). Je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Podobné informace týkající se řešení spotřebitelských sporů včetně možnosti použití spotřebitelem mimosoudních způsobů vyřizování reklamací, uplatňování nároků a zásad přístupu k těmto procedurám jsou dostupné v sídlech a na webových stránkách vojvodských inspektorátů Obchodní inspekce a na webových stránkách: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Informujeme, že se zavazujeme používat mimosoudní řešení sporů se spotřebiteli ve smyslu předpisů zákona ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (Sb. zák. z r. 2016, částka 1823). Subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů mezi obchodem Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia a spotřebitelem je Vojvodský inspektorát Obchodní inspekce v Katovicích dostupný na adrese: http://www.katowice.wiih.gov.pl/index.php?c=page&id=61. Spotřebitel může k tomuto subjektu podat návrh na zahájení řízení ve věci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Soudem příslušným pro řešení sporů se spotřebiteli je místně příslušný soud podle závazných předpisů občanského soudního řádu.

2. Řešení eventuálních sporů vzniklých mezi obchodem Części Samochodowe Citroen Peugeot Renault Dacia a klientem, který není spotřebitelem, bude předáno soudu příslušnému podle našeho sídla.

3. Ve věcech neupravených v těchto Pravidlech se použijí ustanovení závazného práva. a zejména ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník (ucelený text: Sb. zák. z r. 2017, částka 459 se změnami) a zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (ucelený text: Sb. zák. z r. 2017, částka 683 se změnami). V případě jakýchkoli rozporů těchto Pravidel s právy klientů a ustanoveními vyplývajícími ze závazně platných předpisů nacházejí použití obecně závazné předpisy polského práva.